1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo na odstúpenie od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Táto lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy, alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu preberiete tovar.

Pri uplatnení Vášho práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením. Toto vyhlásenie nám môžete zaslať listom prostredníctvo poštovej služby, faxom, alebo emailom na nižšie uvedené kontakty.

Adresát: FM Smart Group, s.r.o.

so sídlom Bílková 855/19, 110 00 Praha 1; IČO: 015 58 960; Zapísaná v Obchodnom registri, zapísaného Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka č. 208320, telefón: +421 903 268 971; email: reklamacie@lifetechspectrum.com.

Na tento účel môžete použiť aj náš vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je ako príloha č.1 súčasťou našich Obchodných a reklamačných podmienok. Tento formulár k odstúpeniu od kúpnej zmluvy si môžete aj stiahnuť z našich stránok v sekcii Dokumenty k stiahnutiu. V prípade záujmu máte možnosť vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy aj elektronicky na email: reklamacie@lifetechspectrum.com.

Ak využijete túto možnosť, prijatie o odstúpení od kúpnej zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme emailom.

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy.

V prípade od odstúpenia od kúpnej zmluvy, Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu tovaru vrátane nákladov tovaru na doručenie k Vám.

To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame, ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iný spôsobom platby a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť na našu adresu, podľa toho, čo nastane skôr.

Adresa pre vrátenie tovaru

Lifetech Scentum, s.r.o.

Krátka 764

900 50 Kráľová pri Senci

Mgr. Michal Jandorf, +421 903 268 971

 

 

Upozornenie : zásielky na dobierku NEPREBERÁME ! 

Zašlite nám tovar späť bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.

Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastnosti a funkčnosti tovaru!